Wat doet een parlement?

Een parlement is deel van de wetgevende macht. Dat betekent dat zij wetten maken. Een parlement bestaat uit volksvertegenwoordigers van de verschillende politieke partijen. Deze volksvertegenwoordigers kiezen wij elke vijf jaar (voor het federaal en het Vlaams parlement) tijdens de verkiezingen. Onze stem heeft dus invloed op welke wetten er in onze gemeenschap, gewest en land komen.

Federaal parlement

Dit is het parlement van heel België. Het bestaat uit twee delen: Kamer en Senaat. Samen staan ze in voor de Grondwet en de wetten over hoe de staat in elkaar moet zitten.

De Kamer van Volksvertegenwoordigers
  • De Kamer beslist over de wetten die in heel België gelden. Soms is dat samen met de Senaat, maar de Kamer heeft altijd het laatste woord.
  • De Kamer heeft ook een controlerende functie. Ze geeft het vertrouwen aan de regering. De Kamer kan zijn vertrouwen ook terug intrekken, dan wordt er motie van wantrouwen ingediend. 
  • De Kamer bestaat uit een meerderheid en een oppositie. De meerderheid wordt gevormd door de volksvertegenwoordigers uit de partijen die in de regering zetelen. Op dit moment zijn dat: NV-A, CD&V, Open VLD en MR. De oppositie bestaat uit diegenen uit de partijen die niet in de regering zetelen. Zij controleren de regering nauwgezet en kunnen hun acties in vraag stellen.  
  • De Kamer keurt de financiën of de begroting van de regering goed.
  • Ze kunnen ook onderzoekscommissies starten, dit om gebeurtenissen in de samenleving te onderzoeken en zo toepasselijke wetten te maken.
De Senaat

De Senaat wordt niet rechtstreeks verkozen. De deelstaatparlementen beslissen voor een groot deel wie er in komt zitten. Een klein deeltje wordt samengesteld op basis van de verkiezingen.

  • In sommige gevallen beslissen ze mee met de Kamer over bepaalde wetten.
  • Als er belangenconflicten zijn tussen verschillende parlementen, springt de Senaat een tussenbeide om te helpen zoeken naar een oplossing.
  • Het kijkt daarbij ook of Europa niet een beslissing maakt die beter op een ander niveau wordt gemaakt. Dit noemen ze de subsidiariteitsregel.
  • Ze maakt informatieverslagen, bijvoorbeeld een federale wet heeft effect op een wet die in een gemeenschap of gewest is beslist. De Senaat moet hen dan inlichten via dit verslag.

Jeugd Parlement Jeunesse

Ben je tussen de 18 en 25 jaar en wil je even leven als een Belgische politicus of een politiek journalist? Dat kan een week lang in deze simulatie. En dat in de drie landstalen! 

No worries, er zijn tolken. 

Gemeenschappen en gewesten

De wetten die de gemeenschappen en het Vlaams en Waals gewest maken, noemen we decreten. Die gelden enkel in de gemeenschappen en gewesten waar ze worden gemaakt. Stemt het Vlaams parlement over een decreet? Dan geldt die alleen in Vlaanderen. Een decreet staat op hetzelfde niveau als een wet.

De wetten van het Brussels Hoofdstedelijk gewest worden ordonnanties genoemd en gelden alleen daar.

Vlaams Jeugd Parlement

Wil je zelf weten hoe het is om in het Vlaams parlement te zitten? Zin om te debatteren? Dromen van politici te worden? Maak je klaar voor een vierdaagse simulatie!

ARTIKEL: Pamela Baruti, studente politieke wetenschappen