Welke partij past bij mij?

In België zijn er verschillende politieke partijen. Wie zijn ze, wat doen ze, hoe denken ze? We doen een poging om het samen te vatten!

CD&V

Sterk Vlaanderen: Vlaanderen moet zelf meer beslissen over wat de mensen in Vlaanderen echt raakt. Dus moeten meer bevoegdheden van het Belgisch niveau naar Vlaanderen komen.

Relaties: Het gezin, de buurt, in verenigingen, op school, op het werk, deze relaties zijn belangrijk. De overheid moet de gezinnen, het verenigingsleven en de zorgorganisaties in Vlaanderen goed ondersteunen. Er moet daarbij aandacht zijn voor mensen die het moeilijk hebben in het leven en daardoor meer kwetsbaar zijn. De overheid moet luisteren naar wat je te zeggen hebt, en je ook serieus nemen.

Verantwoordelijk solidariteit: Een beleid dat goed is voor wie sterk is, en sterk voor wie niet mee kan. Iedereen draagt verantwoordelijkheid, maar niemand wordt aan zijn lot overgelaten. Er is nood aan sociale bescherming voor en door iedereen. Iedereen, overheid en mensen, moeten verantwoordelijkheid nemen om bij te dragen hieraan.

Veiligheid: Liever voorkomen dan achteraf te moeten bestraffen. Praten is de beste oplossing. Overheid moet een balans bieden tussen veiligheid en privacy. Die mogen niet ten koste van elkaar bestaan. 

Duurzaamheid: Klimaatverandering tegen gaan, zonder iemand achter te laten. Samen projecten hier rond opstarten is beter dan alleen. Meer inzetten op openbaar vervoer is een must. De fiets als vervoersmiddel bij uitstek! Smart cities zijn de toekomst, dit brengt alleen voordelen met zich mee.

CD&V staat voor Christen-Democratisch en Vlaams. De partijkleur is oranje.

Meer info vind je op de sites van CD&V en Jong CD&V.

Groen

Menselijk: Overheid en economie zetten zich in voor de mensen en hun noden. Van jong tot oud, van arm tot rijk, van autochtoon tot vluchteling. Wie een job wil, verdient werk. Wie nood heeft aan hulp, krijgt de juiste en betaalbare zorg. Gezinnen hebben recht op kinderopvang en goed onderwijs.

Eerlijkheid: Groen plaatst eerlijkheid en gelijke kansen voorop. Er moet eerlijkheid zijn in de belastingen. Grote bedrijven en de grote vervuilers moeten meer bijdragen dan de ondernemers en de werkende mensen. 

Gelijke kansen: Iedereen heeft recht op betaalbaar wonen en een menswaardig inkomen. Armoede aanvaarden we niet. En onze samenleving mag niemand uitsluiten op basis van leeftijd, geloof, etnisch-culturele achtergrond, seksualiteit of gender.

Gezondheid: Groen staat voor duurzaamheid. Er is nood aan hernieuwbare energie voor een beter klimaat. We behouden wat er is van natuur en bossen, en we planten bij waar er te weinig is. Levenskwaliteit voor mens en dier samen met propere lucht, zuiver water en vruchtbare grond. Dat zorgt voor een gezondere jij.

Groen heeft als partijkleur groen (duh).

Meer info vind je op de websites van Groen en Jong Groen.

N-VA

Veilig: Of het nu veiligheid op straat is door betere wegen, meer straatverlichting, betere hulpverlening. Of het gaat over beter politiebeleid en middelen tegen radicalisering en mensen die ongestraft blijven. Dit alles is belangrijk in de samenleving.

Verantwoord: Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Wie kan werken, moet werken. Wie in Vlaanderen komt wonen, moet Nederlands leren. Ook de overheid moet verantwoordelijk zijn. Ze moeten sparen en niet in de schulden gaan. Mensen te veel belasten is ook not done, want dan speel je met de toekomst.

Vlaams: België is te complex en er zijn te veel tegenstellingen tussen Wallonië en Vlaanderen, er is nood aan meer onafhankelijkheid langs beide kanten. Vlaanderen kan op zichzelf hun eigen problemen beter oplossen met hun eigen geld.

N-VA staat voor Nieuw-Vlaamse Alliantie.

Meer info vind je op de websites van N-VA en Jong N-VA.

Open Vld

Vrijheid: Dit is de basiswaarde. Een mens mag zo vrij mogelijk kiezen in hun leven. Vrijheid zorgt voor vooruitgang. Geef mensen zoveel mogelijk ruimte en ze zullen een betere samenleving maken. Daarbij moet de overheid niet te veel regels opleggen of mensen betuttelen. Ook onze economie en onze markt moet vrij zijn. De burgers en de bedrijven moeten zo weinig mogelijk worden belast om de economie te stimuleren.

Verantwoordelijkheid: Ieder mens heeft de verantwoordelijkheid om de kansen te grijpen die er zijn. Vooruitgang moet er zijn zonder mensen te schaden, dat is ook verantwoordelijkheid opnemen. 

Open samenleving: Strijden tegen uitsluiting en discriminatie. Maar de overheid moet neutraal blijven, scheiding tussen kerk en staat is hierbij cruciaal. Onze fundamentele waarden en normen zijn heiligvrijheid, scheiding tussen kerk en staat, de gelijkheid van man en vrouw, de vrijheid van meningsuiting, enzovoort. Maar oude tradities kunnen wel veranderen. 

Open Vld zijn de Vlaamse liberalen en democraten. Open Vld heeft als partijkleur blauw.

Meer info vind je op de websites van Open Vld en Jong VLD

 

PVDA

Gelijkheid: De staat moet zorgen voor een herverdeling van rijkdom om een einde maken aan de kloof tussen arm en rijk. Duurzame energie, gezondheid, mobiliteit en wonen moeten er zijn voor iedereen. Niet enkel voor de rijkeren. De overheid moet deze basisrechten garanderen. Via hogere lonen, hogere pensioenen en maximumprijzen op noodzakelijke producten.

Sociaal: Mensen leven samen, in plaats van concurreren. De overheid moet zoveel mogelijk investeren om de samenleving socialer te maken. Denk maar aan nieuwe en stabiele jobs, waardoor concurrentie niet hoeft. Mensen moeten leven in eenheid. 

De mens centraal: De wereld draait niet om winst, maar rond de mens. Deze staat centraal in de samenleving. De belastingen raken vooral de werkende mens. Dit moet eerlijker. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. De grootbanken en de multinationals (denk maar aan de McDo of Coca Cola) mogen hier niet aan ontsnappen.

Klimaat: Het klimaatprobleem is een systeemprobleem. De lobby van fossiele brandstoffen moet gestopt worden. Dit moet ook rechtvaardig zijn. De overheid moet investeren in isolatie van woningen, openbaar vervoer en sociale woningen.

Meer info vind je op de websites van PVDA en Comac, de jongerenbeweging van PVDA.

Vooruit

Solidariteit: Solidariteit, dat is uw deel doen en uw deel krijgen. Degene die wat meer hebben, gaan meer bijdragen dan degene die wat minder hebben. Zo draagt iedereen een steentje bij voor de samenleving. 

Rechtvaardigheid: Rechtvaardigheid, dat is eerlijk zijn voor iedereen. Onze wetten en regels zijn er om mensen te helpen die het goed doen en mensen aan te pakken die ze overtreden. 

Gelijkheid: Maakt niet uit welke afkomst je hebt, hoe je eruit ziet, of wat je gender is. Iedereen krijgt dezelfde rechten. Het recht op pensioen, een goede sociale bescherming, het recht op goede gezondheidszorgen, goed onderwijs, maar ook een job met een goed loon. Diversiteit is een pluspunt in onze samenleving, we moeten elkaar respecteren.

Vrijheid: Vrijheid van uitbuiting, geweld en armoede. Dat gaat allemaal niet vanzelf. De overheid moet garanties bieden voor een goed leven. Dit kan enkel door ieder persoon de kennis, cultuur en waarden meegeven om zelfstandig keuzes te maken. 

Duurzaamheid: De overheid moet investeren in een daadkrachtig klimaatbeleid en regels opleggen aan de  fossiele brandstoffen industrie. Dit moet op een sociaal rechtvaardige manier. Alleen als iedereen mee is, kunnen we het klimaat redden.

De partij sp.a veranderde in 2021 naar de socialistische beweging Vooruit. 

Meer info vind je op de websites van Vooruit en Jongsocialisten.

Vlaams Belang

Vlaams-nationalisme: De Vlaamse onafhankelijkheid is enorm belangrijk. België zou niet meer mogen bestaan. Vlaams geld moet dus op Vlaamse bodem blijven. Er is een sterke sociale zekerheid in Vlaanderen zelf nodig, met Vlaamse centen.

Traditie: Onze waarden en normen zijn heilig. Er zijn te veel vreemdelingen in ons land, die niet volgens de Westerse waarden leven. Dus is het volgende puntje ook van belang.

Streng immigratiebeleid: Verzet tegen de politieke islam in Europa. De islam vormt een probleem voor Vlaams Belang. Lidstaten moeten zelf hun grenzen kunnen controleren en moeten zélf kunnen bepalen wie zich onder welke voorwaarden in het land kan vestigen. Vreemdelingen (mensen die dus niet over onze nationaliteit beschikken) die zich niet willen aanpassen, moeten dan het land verlaten.

Veiligheid: Nood aan meer politie. Misdrijven moeten streng worden bestraft.

Gezin: Dit is de hoeksteen van de samenleving. Daar hechten we enorm veel belang aan.

Meer info vind je op de websites van Vlaams Belang en Vlaams Belang Jongeren.

Wat betekent links en rechts in de politiek?

Met links bedoelen we de partijen die meer gefocust zijn op gelijkwaardigheid en solidariteit, met een gepaste rol voor de overheid. Met rechts bedoelen we de partijen die de hiërarchie van de samenleving accepteren, ze willen een kleinere rol voor de overheid. Natuurlijk valt er daar alles tussen in van gematigd naar extreem. Ondertussen bestaan er veel andere soorten indelingen. Om het te verduidelijken hebben ze een nieuwe dimensie toegevoegd aan de links-rechts-as, progressief of vooruitstrevend en conservatief of behoudend. ​

Het is een simpele opdeling om politieke partijen wat makkelijker begrijpbaar te maken. De realiteit is dat partijen complexer in elkaar zitten dan links of rechts, progressief of conservatief. Het hangt er van af over welke standpunten en thema's het gaat. Daarom is het makkelijker om standpunten een plaats op de as te geven, in plaats van de partijen zelf.

ARTIKEL: Kiki Berkers en Pamela Baruti, studenten politieke wetenschappen