Spijbelen: wat kunnen de gevolgen zijn?

Als je zelf spijbelgedrag vertoont, probeer hierover dan te spreken met iemand die je vertrouwt. Dit kan een vriend(in) zijn, maar ook een leraar of iemand van de hulpkanalen in het blokje 'Praat erover'. Wat zorgt ervoor dat je niet naar school kan of wilt gaan? En wat motiveert je om wel op school aanwezig te zijn?

De school kan zelf beslissen hoe ze reageert op jouw onwettige afwezigheid vanaf de eerste halve dag. Ze wil ongetwijfeld weten waarom je dit juist doet en wil je wellicht helpen.

Een school moet zich wel aan bepaalde regels houden als je vaker spijbelt.

  • Vanaf 5 halve dagen spijbelen, moet de school het CLB verplicht inlichten over jouw afwezigheid. De school en het CLB bekijken samen hoe ze jouw afwezigheid opvolgen. Hoe ze dat aanpakken, verschilt van school tot school.
  • Vanaf 10 halve dagen spijbelen volgt er verplicht leerlingenbegeleiding door het CLB.

Slaagt de school noch het CLB erin om je weer op school te krijgen? Dan kunnen ze de politie inschakelen of een zorgwekkend dossier opmaken en opsturen naar het ministerie van Onderwijs en Vorming. Die kan dan maatregelen nemen.

Wie spijbelt kan het volgende jaar zijn studietoelage verliezen. Ben je twee schooljaren na elkaar minstens dertig halve dagen ongewettigd afwezig, dan verlies je je schooltoelage voor dat tweede jaar.

Mag de school mij schorsen omdat ik spijbel? 

Ja, dat mag.

De school bepaalt zelf de sancties die ze geeft. Ze moeten wel in het schoolreglement vermeld staan. De leerplicht ligt wettelijk vast. Spijbelen is in strijd met die leerplicht. De school moet dan ook zo snel mogelijk ingrijpen als ze merkt dat leerlingen afwezig zijn zonder goede reden.

Mag de school mijn ouders op de hoogte brengen als ik spijbel?

Ja, dat mag.

De school kiest zelf hoe ze leerlingen die onwettig afwezig zijn sanctioneert. Ouders kunnen ook aangesproken worden, ook als het maar één keer gebeurt. Je moet deze regels kunnen terugvinden in het schoolreglement. De minister raadt aan om de ouders zoveel mogelijk te betrekken bij problematische afwezigheden.

Mag de school een nul geven voor een taak of toets als ik spijbel?

Ja, dat mag.

De school beslist daar zelf over. Je kan in het schoolreglement opzoeken hoe je school dat aanpakt. Als je niet akkoord gaat, kan je dit proberen aan te kaarten bij de leerlingenraad. Misschien kunnen zij een gesprek met de directie op gang brengen.

Nood aan een babbel?

Praat erover