Welke kosten mag een school aanrekenen?

Je als leerling inschrijven in het secundair onderwijs is gratis. De school mag geen inschrijvingsgeld vragen.

Een school voor secundair onderwijs mag wel een bijdrage vragen voor:

  • didactisch materiaal: boeken of kopieën die nodig zijn voor de lessen ...
  • bepaalde activiteiten: theaterbezoek, meerdaagse uitstappen ...
  • diensten en producten: maaltijden, drankjes, middagtoezicht, opvang, schoolbus ...

Die bijdrage mag niet te hoog zijn. Maar toch kunnen in sommige studierichtingen de kosten flink oplopen.

De school moet de bijdrageregeling bespreken in de schoolraad. Als leerling ben je in die schoolraad vertegenwoordigd, net als de ouders. De school maakt de bijdrageregeling bekend via het schoolreglement.

Bij de inschrijving moeten je ouders of jij (als je meerderjarig bent) het schoolreglement ondertekenen. Je gaat dan akkoord met alles wat in het reglement staat, dus ook met de te verwachten kosten. Zo kom je in de loop van het schooljaar niet voor verrassingen te staan.

Als je vragen hebt over de uitgaven van je school, leg je ze best voor aan de leerlingen- of ouderraad die ze met je schooldirectie bespreekt.

Vind je de schoolkosten te hoog of onterecht? Vind je geen oplossing binnen de school? Stel dan je vraag of leg een klacht neer bij de Commissie voor Zorgvuldig Bestuur.

Wat als ik of mijn ouders de schoolrekening niet kunnen betalen?

Wie problemen heeft om de schoolfacturen te betalen, kan best een schooltoelage aanvragen. Ook leerlingen uit het deeltijds beroepsonderwijs komen in aanmerking. Aanvragen voor het schooljaar kunnen tijdens dat schooljaar van augustus tot juni.

Je kan ook op je school terecht. Daar is er steeds iemand aangeduid als contactpersoon over financiële zaken. Vraag om een individueel betalingsplan. Veel scholen werken met een spaarsysteem om de kosten te spreiden. Soms heeft de school een solidariteitsfonds. Dan springt de school in als ouders niet alles betaald krijgen.

In een aantal gemeenten en steden kan je een kansenpas aanvragen.  Met die pas kan je kind goedkoper deelnemen aan bepaalde schoolactiviteiten. Vraag meer informatie aan je school of bij de sociale dienst van je stad of gemeente.

Mag een school geld vragen voor kopieën?

Je school mag aan jou en je ouders geld vragen voor kopieerkosten en papier. Ze moet zich wel kunnen verantwoorden voor de kosten die ze gemaakt heeft én ze moeten reëel zijn. Ze mag bijvoorbeeld alleen kopieën die nodig zijn in de lessen aanrekenen, en niet de kopieën van de administratie.

Mag de school geld vragen voor het gebruik van Smartschool (of andere elektronische leerplatformen)?

Nee, dat mag niet.

Als scholen gebruik maken van een elektronisch leerplatform, moeten ze die dienst gratis aanbieden aan alle leerlingen.

Op een elektronisch leerplatform zoals Smartschool posten leerkrachten en de school informatie die nuttig en belangrijk is voor leerlingen (en hun ouders). In veel scholen zijn die leerplatformen onmisbaar geworden. Daarom mogen scholen de kosten voor dat elektronisch leerplatform niet doorrekenen op de schoolfactuur.

Mag mijn school mijn rapport niet geven omdat er schoolrekeningen niet betaald zijn?

Neen, dat mag niet.

Je hebt het recht je resultaten te kennen. Je school moet andere middelen gebruiken om financiële zaken te regelen. Op elke school is er bijvoorbeeld een contactpersoon waar je voor financiële zaken terecht kan.

Mag de school geld vragen voor mijn VSK-leerlingenkaart?

Nee, dat mag niet.

Scholen kunnen de kaarten gratis aanvragen bij VSK en mogen dus zelf ook geen kost doorrekenen.

Als scholen de kaarten zelf personaliseren met gegevens van de leerling mogen ze hiervoor ook geen kost aanrekenen. Dat wil namelijk zeggen dat ze de kaarten gebruiken voor leerlingenadministratie. Dit maakt deel uit van de organisatie van de school. Voor dit soort basisuitgaven krijgt de school geld van de overheid en moet ze dus zelf instaan.

Mag mijn school geld vragen om in de refter je eigen boterhammen op te eten?

Ja, dat mag.

Een school kan in haar gebouwen (de refter, de sporthal...) maaltijden of toezicht aanbieden als een soort dienst. Daarvoor mag een vergoeding gevraagd worden die in verhouding staat met de gemaakte kosten.

Een refter ter beschikking stellen voor het eten van meegebrachte boterhammen is zo’n dienst. Als de school daar geld voor wil vragen, moet ze dat wel eerst in de schoolraad overleggen en het moet in het schoolreglement worden opgenomen.

Mag mijn school dure uitstapjes organiseren of ons duur materiaal laten aankopen?

Ja, dat mag. Een school mag kosten aanrekenen voor bepaalde activiteiten en voor didactisch materiaal. Het moet wel om effectieve, aantoonbare en verantwoorde kosten gaan. Een school moet aan de ouders ook een overzicht van de financiële bijdragen geven via het schoolreglement, de zogenaamde “bijdrageregeling”. Het schoolreglement en de bijdrageregeling komen ter sprake in de schoolraad.

Als jij of je ouders vinden dat de prijs van uitstapjes en reizen niet in verhouding staat tot wat je er echt aan hebt, neem je best eens contact op met de directeur. Op je school is er altijd iemand aangeduid als contactpersoon over financiële zaken. 

Mag een school ons verplicht naar toneel, film, musea ... laten gaan buiten de lesuren?

Ja, dat mag.

Een school mag opdrachten geven die verbonden zijn aan een (betaald) bezoek aan de bioscoop, het theater, een museum. Er is geen maximumbedrag voor dat soort activiteiten.

Wie problemen heeft om de facturen te betalen, kan best een schooltoelage aanvragen. Ook leerlingen uit het deeltijds beroepsonderwijs komen in aanmerking.

Kan de school mij verplichten om boeken of opdrachten die enkel online te raadplegen zijn zelf af te printen?

Ja, dat kan.

Je school mag dit zelf bepalen. De school mag zelf bepalen op welke manier ze taken, cursussen of opdrachten aanbiedt. Maar ze checkt best vooraf met de leerlingen of dat lukt voor iedereen.

Heb je een probleem met het afprinten van materiaal dat de school digitaal aanbiedt? Klop dan eens aan bij de leerlingenraad op jouw school. Bespreek het daarna met de directie, leg het eens voor aan de schoolraad of stap eventueel naar het schoolbestuur .

Mag de school een buitenlandse stage verplichten?

Ja, dat mag.

Wanneer het gaat over stages kan de school beslissen om te kiezen voor binnen- of buitenlandse stages. De keuze en het al dan niet verplicht zijn moeten in het schoolreglement vermeld staan.

Een school heeft ook als taak om alle activiteiten die georganiseerd worden voor iedereen financieel haalbaar en toegankelijk te maken. Dat geldt ook voor de praktische kant van stages. De school moet al het mogelijke doen om de financiële drempels weg te werken als er gekozen wordt voor een stage in het buitenland.

FOTO: Farn Saetia

Nood aan een babbel?

Praat erover