Welke kosten mag een school aanrekenen?

Je als leerling inschrijven in het secundair onderwijs is gratis. De school mag geen inschrijvingsgeld vragen.

Een school voor secundair onderwijs mag wel een bijdrage vragen voor:

  • didactisch materiaal: boeken of kopieën die nodig zijn voor de lessen ...
  • bepaalde activiteiten: theaterbezoek, meerdaagse uitstappen ...
  • diensten en producten: maaltijden, drankjes, middagtoezicht, opvang, schoolbus ...

Die bijdrage mag niet te hoog zijn. Maar toch kunnen in sommige studierichtingen de kosten flink oplopen.

De school moet de bijdrageregeling bespreken in de schoolraad. Als leerling ben je in die schoolraad vertegenwoordigd, net als de ouders of voogden. De school maakt de bijdrageregeling bekend via het schoolreglement.

Bij de inschrijving moeten je ouders of voogden of jij (als je meerderjarig bent) het schoolreglement ondertekenen. Je gaat dan akkoord met alles wat in het reglement staat, dus ook met de te verwachten kosten. Zo kom je in de loop van het schooljaar niet voor verrassingen te staan.

Als je vragen hebt over de uitgaven van je school, leg je ze best voor aan de leerlingen- of ouderraad. Die bespreekt ze dan met je schooldirectie.

Vind je de schoolkosten te hoog of onterecht? Vind je geen oplossing binnen de school? Stel dan je vraag of leg een klacht neer bij de Commissie voor Zorgvuldig Bestuur.

Wat als ik of mijn ouders of voogden de schoolrekening niet kunnen betalen?

Dan kan je best een schooltoelage aanvragen. Ook leerlingen uit het deeltijds beroepsonderwijs kunnen die aanvragen. Aanvragen voor het schooljaar kunnen tijdens dat schooljaar van augustus tot juni.

Je kan ook op je school terecht. Daar is er altijd iemand aangeduid als contactpersoon over financiële zaken. Vraag om een individueel betalingsplan. Veel scholen werken met een spaarsysteem om de kosten te spreiden. Soms heeft de school een solidariteitsfonds. Dan springt de school in als iemand niet alles betaald krijgt.

In een aantal gemeenten en steden kan je een kansenpas aanvragen. Met die pas kan je goedkoper deelnemen aan bepaalde schoolactiviteiten. Vraag meer informatie aan je school of bij de sociale dienst van je stad of gemeente.

Mag een school geld vragen voor kopieën?

Ja, je school mag geld vragen voor kopieerkosten en papier.

Ze moeten zich wel kunnen verantwoorden voor de kosten die ze gemaakt hebben én ze moeten echt zijn. Ze mogen bijvoorbeeld alleen kopieën aanrekenen die nodig zijn in de lessen, en niet de kopieën van de administratie.

Mag de school geld vragen voor het gebruik van Smartschool (of andere elektronische leerplatformen)?

Nee, dat mag niet.

Als scholen een elektronisch leerplatform gebruiken, moeten ze die dienst gratis aanbieden aan alle leerlingen.

Op een elektronisch leerplatform zoals Smartschool posten leerkrachten en de school informatie die nuttig en belangrijk is voor leerlingen en hun ouders of voogden. In veel scholen zijn die leerplatformen onmisbaar geworden. Daarom mogen scholen de kosten voor dat elektronisch leerplatform niet doorrekenen op de schoolfactuur.

Mag de school geld vragen voor het gebruik van een laptop/Chromebook?

Ja, dat mag.

De school mag een bijdrage vragen voor de huur, leasing, koop of huurkoop van een laptop of Chromebook. 

Vinden jij of je ouders of voogden dat de prijs niet in verhouding is met wat je echt nodig hebt? Dan neem je best eens contact op met de directeur. Op je school is er altijd iemand aangeduid als contactpersoon over financiële zaken

Kan de school mij verplichten om een laptop/Chromebook via de school aan te kopen?

Nee, dat mag niet.

De school mag je wel opleggen om een bepaald type laptop/Chromebook aan te kopen, maar alleen als dit op tijd in de bijdrageregeling van het schoolreglement stond

Het schoolreglement en de bijdrageregeling komen ter sprake in de schoolraad.

Vinden jij of je ouders of voogden dat het type laptop/Chromebook niet in verhouding is met wat je echt nodig hebt? Dan neem je best eens contact op met de directeur. Op je school is er altijd iemand aangeduid als contactpersoon over financiële zaken

Mag mijn school mijn rapport niet geven omdat er schoolrekeningen niet betaald zijn?

Nee, dat mag niet.

Je hebt het recht je resultaten te kennen. Je school moet andere middelen gebruiken om financiële zaken te regelen. Op elke school is er bijvoorbeeld een contactpersoon waar je voor financiële zaken terecht kan.

Mag de school geld vragen voor mijn Scholierenkoepel-leerlingenkaart?

Nee, dat mag niet.

Scholen kunnen de kaarten gratis aanvragen bij de Scholierenkoepel en mogen dus zelf ook geen kost doorrekenen.

Personaliseert je school de Scholierenkoepel-leerlingenkaarten met gegevens van de leerling? Ook dan mogen ze niks aanrekenen. Want dat wil zeggen dat ze de kaarten gebruiken voor leerlingenadministratie. Daarvoor krijgt de school geld van de overheid en dat moet ze dus zelf betalen.

Mag mijn school geld vragen om in de refter mijn eigen boterhammen op te eten?

Ja, dat mag.

Een school kan in haar gebouwen (de refter, de sporthal...) maaltijden of toezicht aanbieden als een soort dienst. Daarvoor mogen ze een vergoeding vragen, maar die moet in verhouding staan met de gemaakte kosten.

Een refter ter beschikking stellen voor het eten van meegebrachte boterhammen is zo’n dienst. Als de school daar geld voor wil vragen, moet ze dat wel eerst in de schoolraad overleggen en het moet in het schoolreglement worden opgenomen.

Mag mijn school dure uitstapjes organiseren of ons duur materiaal laten aankopen?

Ja, dat mag.

Een school mag kosten aanrekenen voor bepaalde activiteiten en voor didactisch materiaal. Het moet wel om echte, aantoonbare en verantwoorde kosten gaan.

Een school moet aan de ouders of voogden ook een overzicht van de financiële bijdragen geven via het schoolreglement, de zogenaamde “bijdrageregeling”. Het schoolreglement en de bijdrageregeling komen ter sprake in de schoolraad.

Als jij of je ouders of voogden vinden dat de prijs van uitstapjes en reizen niet in verhouding staat tot wat je er echt aan hebt, neem je best eens contact op met de directeur. Op je school is er altijd iemand aangeduid als contactpersoon over financiële zaken. 

Mag een school ons verplicht naar toneel, film, musea ... laten gaan buiten de lesuren?

Ja, dat mag.

Een school mag opdrachten geven met een (betaald) bezoek aan de bioscoop, het theater, een museum. Er is geen maximumbedrag voor dat soort activiteiten.

Wie problemen heeft om de facturen te betalen, kan best een schooltoelage aanvragen. Ook leerlingen uit het deeltijds beroepsonderwijs komen in aanmerking.

Kan de school mij verplichten om online taken, cursussen of opdrachten zelf te printen?

Ja, dat kan.

Je school mag zelf bepalen hoe ze taken, cursussen of opdrachten aanbiedt. Maar ze checkt best vooraf met de leerlingen of dat lukt voor iedereen.

Heb je een probleem met het printen van materiaal dat de school digitaal aanbiedt? Klop dan eens aan bij de leerlingenraad op jouw school. Bespreek het daarna met de directie, leg het eens voor aan de schoolraad of stap eventueel naar het schoolbestuur .

Mag de school geld vragen voor zwemlessen?

Ja, dat mag. 

De school mag geld vragen voor de toegang tot en het vervoer naar het zwembad.

Scholen die zelf een zwembad hebben mogen ook zo een gelijkaardige kost aanrekenen. Zij mogen wel geen extra kost aanrekenen voor het onderhoud en de verwarming van het zwembad. De kost die zij vragen voor zwemlessen moet ongeveer hetzelfde zijn als de gemiddelde prijs voor de toegang tot en het vervoer naar een zwembad in de regio.

Mag de school geld vragen voor een individueel leermiddel (bv. een blokfluit)?

Ja, dat mag. 

De school mag geld vragen voor een individueel leermiddel, zoals bv. een individueel muziekinstrument (bv. blokfluit) voor de lessen Muzikale Opvoeding. Geld vragen voor een leermiddel dat je niet individueel gebruikt (bv. die ene piano in het muzieklokaal) mag dan weer niet.

Mag de school een buitenlandse stage verplichten?

Ja, dat mag.

Het moet wel in het schoolreglement staan. 

Een school heeft ook als taak om alle activiteiten voor iedereen financieel haalbaar en toegankelijk te maken. Dat geldt ook voor stages.

De school moet al het mogelijke doen om de financiële drempels weg te werken als ze kiezen voor een stage in het buitenland.

Mag de school stijgende energieprijzen doorrekenen? 

Nee, dat mag niet.

Scholen mogen energiekosten (bv. kost voor verwarming) niet doorrekenen op de schoolfactuur.

FOTO: Farn Saetia

Nood aan een babbel?

Praat erover